500 Auto Navigation hjælp

background image

Nokia 500-autonavigation
Brugervejledning

9206144

1. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de
væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
Produktet er i overensstemmelse med grænserne i direktiv 2004/104/EF
(ændringer til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

På det tidspunkt, hvor dette dokument blev udarbejdet, var FM-senderdelen på
dette produkt beregnet til brug i følgende lande: Belgien, Danmark, Estland,
Finland, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet og Tyskland. Du kan finde de nyeste
oplysninger på http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.
Andre produkt- og firmanavne, nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn
tilhørende deres respektive ejere.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2002 The FreeType Project. All rights
reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument
i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produkt er licenseret under MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licensen (i) til personlig og
ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger kodet i overensstemmelse med den visuelle
standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel
aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret
videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere
oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug,
kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

background image

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de
produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN
AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF
DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE
ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE
DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER,
HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,
STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I
FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE
DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER
TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan
variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere
oplysninger, også om tilgængelige sprogvalg.

Denne enhed er i overensstemmelse med direktivet 2002/95/EF vedrørende begrænsninger i
anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove
og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9206144/1. udgave DA

background image

4