500 Auto Navigation - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og
den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din
garantidækning.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis
enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan
forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til
normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de
elektroniske kredsløb.

Enheden må ikke forsøges åbnet.

Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan
ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

Enheden må aldrig rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller
stærke opløsningsmidler.

Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og
forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Enheden kan blive beskadiget, hvis der foretages ændringer eller tilsluttes
tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til
lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt
ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste
autoriserede serviceforhandler til service.

Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det
skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektroniske produkter,
batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke

længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU og andre steder med
affaldssortering. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret
husholdningsaffald.

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

53

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er du med til at
forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme vedvarende genbrug af
ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale
myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale
Nokia-repræsentant. Du kan finde produktets miljødeklaration eller instruktioner
til bortskaffelse af udtjente produkter under de landespecifikke oplysninger på
www.nokia.com.