500 Auto Navigation ohje

background image

Nokia 500 -autonavigaattori
Käyttöohje

9206144

1. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA vakuuttaa täten, että tämä PD-14-tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Tuote on direktiivin 2004/104/EY (direktiivin 72/245/ETY muuttamisesta annettu
direktiivi) liitteessä I olevissa kohdissa 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 määritettyjen rajojen
mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Tämän asiakirjan laatimisen aikaan tuotteen FM-lähetinosa on tarkoitettu
käytettäväksi seuraavissa maissa: Belgia, Espanja, Islanti, Iso-Britannia,
Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Portugali, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska,
Tšekin tasavalta, Turkki ja Viro. Viimeisimmät tiedot löytyvät osoitteesta
http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä
asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä
tai kauppanimiä.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2002 The FreeType Project. All rights
reserved

.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain
on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i)
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja
ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin
mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon
yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan
lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja,
antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

background image

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN
LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ
MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN
NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA
LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA
TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ
ILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.
Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite täyttää direktiivin 2002/95/EY vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9206144 / 1. painos / FI

background image

4