500 Auto Navigation Help

background image

Nokia 500 Auto Navigatie
Gebruikershandleiding

9206144

Uitgave 1

background image

CONFORMITEITSVERKLARING
NOKIA CORPORATION verklaart dat het product PD-14 conform is aan de
essentiële vereisten en andere relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG.
Het product voldoet aan de limieten zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/104/EG
(amendement op Richtlijn 72/245/EEG), bijlage I, alinea 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9.
Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Op het moment van productie van dit document is de FM-zender van dit product
bedoeld voor gebruik in de volgende landen: België, Tsjechische Republiek,
Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg,
Noorwegen, Portugal, Spanje, Zwitserland, Zweden, Turkije, Verenigd Koninkrijk.
Ga voor de meest recente informatie naar http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.
Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de
respectievelijke eigenaren zijn.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2002 The FreeType Project. All rights
reserved

.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een
gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is
verboden.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé-
en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele
norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële
activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een
gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch
impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het
gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar
bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

background image

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het
recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen
in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL
NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE
BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE
OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT.
TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE
GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT
DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR
NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT
VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE
HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten
kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de
beschikbaarheid van taalopties.

Dit apparaat voldoet aan richtlijn 2002/95/EG betreffende het gebruik van gevaarlijke
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan
wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met
de wetgeving is verboden.

9206144 / Uitgave 1 NL

background image

4