500 Auto Navigation Hjelp

background image

Nokia 500 bilnavigering
Brukerhåndbok

9206144

1. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og
andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Produktet er i samsvar med begrensningene beskrevet i direktiv 2004/104/EF
(endringsdirektiv 72/254/EEC), tillegg I, artikkel 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9.
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

På det tidspunktet da dette dokumentet ble produsert, er FM-senderen i dette
produktet beregnet for bruk i følgende land: Belgia, Danmark, Estland, Finland,
Island, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits,
Sverige, Tsjekkia, Tyrkia og Tyskland. Du finner oppdatert informasjon på
http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre
produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine
respektive eiere.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2002 The FreeType Project. All rights
reserved

.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette
dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er
forbudt.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig
og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med
MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell
aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert
videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere
informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås
fra MPEG LA, LLC. Se < http://www.mpegla.com>.

background image

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til
uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN
OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER
INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER
KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER
DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN
DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE
UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I
FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE
DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET
ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene
kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker
mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Denne enheten er kompatibel med direktiv 2002/95/EF om restriksjoner for bruk av bestemte
farlige stoffer i elektriske og elektroniske komponenter.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt
eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9206144 / 1. utgave NO

background image

4