500 Auto Navigation - Generelle innstillinger

background image

Generelle innstillinger

Du kan angi hvordan enheten skal reagere på TMC-meldinger, angi
gjennomsnittshastighet for fartsgrensevarsleren, velge en stemme for
navigeringsinstruksjonene (

Talestemme

), velge måleenhet for avstand

og vise versjonen til

Navigatør

-programmet.

Du angir hvordan enheten skal reagere på TMC-meldinger, ved å trykke
på TMC-ikonet til ønsket valg vises. Hvis du velger

Automatisk

, guider

enheten deg automatisk i en alternativ rute rundt trafikkhendelsene i

background image

N a v i g a t ø r

35

ruten din. Hvis du velger

Manuell

, varsler enheten deg om

trafikkhendelser og spør om du vil bruke en alternativ rute. Hvis du
velger

Av

, viser enheten trafikkinformasjon, men foreslår ikke en

alternativ rute. Se også "Trafikkinformasjon (TMC)" på side 34.

Du kan velge en kvinne- eller mannsstemme for
navigeringsinstruksjoner ved å trykke på

Talestemme

og ønsket stemme.

(Se "Språk" på side 22 for informasjon om hvordan du velger språk.) I
noen språk kan du velge en tekst-til-tale-stemme (angitt med TTS) som
kan lese opp gatenavn, husnummer, navn på avkjøringer på motorveien
og navn på byer under navigeringen. Når du velger en tekst-til-tale-
stemme, er taleinstruksjonene lengre.