500 Auto Navigation - Ringetone

background image

Ringetone

Du velger ringtone for innkommende anrop ved å velge

Ringetone

og

trykke på gjeldende innstilling. En liste over tilgjengelige toner vises.
Trykk på ønsket tone og

Spill av

for å lytte til den, eller

Angi som r.ton.

for

å aktivere den.

Enkelte mobiltelefoner spiller sin egen ringetone i stedet for tonen du
velger her.