500 Auto Navigation - Innhold

background image

Innhold

Viktig sikkerhets-
informasjon............................... 6

1. Innledning ............................. 7

Trådløs Bluetooth-teknologi ............... 7
GPS (Global Positioning System) ....... 7
DVD ............................................................ 8

2. Komme i gang.................... 10

Knapper og deler ................................. 10

Sett forfra, fra høyre og
fra oversiden ..................................... 10
Sett bakfra, fra venstre
og fra undersiden ............................ 11

Ladere..................................................... 11
Lade batteriet....................................... 11
Førstegangs bruk................................. 12
Slå på og av og standby-modus ..... 13

Slå på og av....................................... 13
Standby-modus................................ 13
Bluetooth-tilkobling
ved oppstart ...................................... 13

Opprette en Bluetooth-tilkobling... 14

Koble til manuelt eller bytte
tilkoblet enhet .................................. 15
Koble til automatisk ....................... 15
Slette sammenkoblinger................ 15
Koble fra en enhet........................... 15
Slå Bluetooth-funksjonen
på eller av .......................................... 16

Installere enheten i en bil................. 16

Generell sikkerhets-
informasjon ....................................... 16
Feste mobilholderen
til monteringsenheten.................... 17
Feste monteringsenheten
til frontruten..................................... 17
Plassere navigeringsenheten
i holderen........................................... 18
Stille inn navigeringsenheten

i ønsket posisjon .............................. 18

Minnekort.............................................. 18

Sette inn kortet................................ 19
Kopiere filer til kortet..................... 19

3. Grunnleggende bruk .......... 21

Berøringsskjerm................................... 21
Åpne programmer fra
kartskjermen......................................... 21
Justere volumet ................................... 22
Endre innstillinger for enheten ....... 22

Lydvolum og tastetoner................. 22
Språk ................................................... 22
Bakgrunnslys..................................... 22
Klokkeslett og dato ......................... 23
System ................................................ 23
FM-sender ......................................... 24

Tilbakestille ........................................... 24

4. Navigatør ............................ 25

Kart ......................................................... 25

Sporingsmodus................................. 26
Bla gjennom-modus ....................... 27

Navigere til
et bestemmelsessted.......................... 28

Navigeringsskjermen ...................... 29
Tilgjengelige funksjoner
på navigeringsskjermen ................. 30
Navigere til en adresse .................. 30
Navigere til et sted av
interesse............................................. 31
Favoritter ........................................... 31
Nylig besøkte steder ....................... 33

Planlegge en rute................................ 33
Trafikkinformasjon (TMC) ................. 34
Navigeringsinnstillinger .................... 34

Generelle innstillinger.................... 34
Kartinnstillinger ............................... 35
Ruteinnstillinger .............................. 35
Volum.................................................. 36

background image

5

5. Anropshåndtering .............. 37

Ringe ....................................................... 37

Skrive inn et nummer ved
hjelp av skjermtastaturet............... 37
Ringe til en lagret kontakt ............ 38
Anropslogg ......................................... 38
Taleoppringing .................................. 38
Hurtigvalg (Favoritter).................... 39

Besvare eller avvise et anrop............ 39

Samtale venter.................................. 39

Anropsvalg............................................. 40
Endre telefoninnstillinger.................. 40

Telefontilkoblinger........................... 41
Bluetooth............................................ 41
Nedlasting av kontakter................. 41
Sorteringsrekkefølge
for kontakter...................................... 41
Ringetone ........................................... 41

Ringevolum........................................ 41

6. Spille av musikk.................. 42

Bruke FM-senderen eller
hodetelefoner ....................................... 42

FM-sender.......................................... 42
Hodetelefoner ................................... 43

Lytte til musikk..................................... 43
Gå til navigeringsskjermen ............... 44

7. Videospiller ......................... 45

Vise videoklipp...................................... 45

8. Bildevisning......................... 47

Vise bilder .............................................. 47

9. Batteriinformasjon ............. 49

Stell og vedlikehold................ 50

background image

V i k t i g s i k k e r h e t s i n f o r m a s j o n

6