500 Auto Navigation - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med
forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten
blir våt, lar du den tørke helt.

Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige
delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere
levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte
plastdeler.

Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal
temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade
elektroniske kretskort.

Ikke forsøk å åpne enheten.

Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge
innvendige kretskort og finmekanikk.

Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at
enheten fungerer skikkelig.

Ikke-godkjente modifiseringer eller ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og
kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis
noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste
autoriserte servicested for å få utført service.

Avhending
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i
brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter,
batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen med annet avfall. Dette

gjelder for EU og andre steder der det finnes et system for separat innsamling.
Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert
avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert
informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale
produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant På
www.nokia.com finner du produktets miljøerklæring og instruksjoner for
avhending av produktet for hvert enkelt land.