500 Auto Navigation Hjälp

background image

Nokia 500 Autonavigering
Användarhandbok

9206144

Utgåva 1

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten PD-14 står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Produkten uppfyller begränsningarna i enlighet med direktiv 2004/104/EG
(rättelse av direktiv 72/245/EEC), bilaga I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9.
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Vid den tidpunkt då det här dokumentet skapas är FM-sändardelen av produkten
avsedd att användas i följande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Island,
Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland. Den senaste informationen finns på
http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2002 The FreeType Project. All rights
reserved

.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta
dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är
förbjuden.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt
och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i
enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för
användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör.
Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information,
inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från
MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

background image

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och
förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER
DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV
DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA,
OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM
STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG,
VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING
TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER
INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA
DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera
efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka
språkalternativ som finns tillgängliga.

Denna enhet uppfyller kraven i direktiv 2002/95/EG om begränsning av användandet av vissa
hälsofarliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Exportregler
Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och
regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9206144/Utgåva 1 SV

background image

4