500 Auto Navigation - Första användningstillfället

background image

Första användningstillfället

Du slår på navigeringsenheten för första gången genom att skjuta
huvudströmbrytaren åt höger.

När du ombeds kalibrera skärmen pekar du kort med fingret på
korshåren som visas. Upprepa det när korshåren flyttas på skärmen. Om
du vill kalibrera skärmen senare läser du ”System“, på sidan 23.

Du väljer språk genom att peka på önskat språk och

. Språket används

för displaytexter och talade navigeringsanvisningar.

Läs och acceptera säkerhetsmeddelandet som visas och peka på
högerpilen. (Om du vill att meddelandet inte ska visas i framtiden pekar

background image

K o m m a i g å n g

13

du på motsvarande kryssruta.) Programmet

Navigatör

startar och

kartvyn visas. Nu kan du börja använda enheten.

Sedan ställer du in tid och datum. Se ”Ändra enhetsinställningar“, på
sidan 22.

Om du vill koppla ihop navigeringsenheten med en kompatibel
mobiltelefon via trådlös Bluetooth-teknik läser du steg 2 till 5 i
”Konfigurera en Bluetooth-anslutning“, på sidan 14.

När du blir tillfrågad om du vill överföra kontakterna från telefonen till
navigeringsenheten pekar du på

Ja

för att starta överföringen. Om du

väljer

Nej

, kan du inte använda dina sparade kontakter från telefonen

med navigeringsenheten. Om du vill överföra kontakterna senare trycker
du på menyknappen och pekar på

Telefon

>

Kontakter

>

Ja

.