500 Auto Navigation - Tillgängliga funktioner på navigeringsskärmen

background image

Tillgängliga funktioner på navigeringsskärmen

Om du vill använda de funktioner som finns tillgängliga under
navigeringen pekar du på

. Du kan göra följande:

• Om du vill blockera den beräknade rutten för den önskade sträckan

och tvinga fram en alternativ rutt, pekar du på

Alt. rutt

.

• Om du vill visa manövrarna längs rutten som en lista över

navigeringspunkter, pekar du på

Väglista

.

• Om du vill spara den aktuella positionen som ett bokmärke pekar du

Spara

. Se även ”Bokmärken“, på sidan 33.

• Om du vill stänga av ljudet för eller ange volymen för

röstinstruktioner pekar du på

Volym

.

• Om du vill visa en lista över relevanta trafikhändelser pekar du på

Trafikinfo

. Se även ”Trafikinformation (TMC)“, på sidan 35.

• Om du vill söka efter en intressant plats pekar du på

Sök

. Se även

”Navigera till en intressant plats“, på sidan 32.

• Om du vill ändra några navigeringsinställningar pekar du på

Inställningar

(se ”Navigeringsinställningar“, på sidan 35). Om du vill

växla från kartvyn till den ikonbaserade vyn pekar du på

Kartinställningar

>

Karta

(

Pilar

visas). När

Pilar

är aktiverat visar

navigationsskärmen en stor ikon med nästa sväng, avstånd till
destinationen och en förloppsindikator som visar avståndet till nästa
sväng.

• Om du vill slå på eller av varningen för hastighetsbegränsning, pekar

du på

Start

eller

Stopp

.