500 Auto Navigation - Lyssna på musik

background image

Lyssna på musik

Öppna en musikmapp genom att peka på

och den önskade mappen.

Bläddra genom låtarna genom att peka på

eller

.

Spela upp en låt genom att peka på den. Du kan markera flera låtar om
du vill. (Avmarkera en låt genom att peka på den.) Markera alla låtar i
den aktuella mappen och dess undermappar genom att peka på

.

(Avmarkera genom att peka på

.) Om du vill återgå till den högre

menynivån pekar du på

.

Spela upp den markerade låten eller låtarna genom att peka på

.

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig
exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Pausa uppspelningen genom att peka på

. Återuppta uppspelningen

genom att peka på

.

Om du vill gå direkt till nästa markerade låt pekar du på

. Om du vill

gå direkt till föregående låt eller början på den aktuella låten pekar du
på .

Stäng av ljudet på musiken genom att peka på . Slå på det igen genom
att peka på

, eller tryck på en av volymknapparna.

Om du vill spola framåt eller bakåt inom sången flyttar du reglaget som
visas nedanför låttiteln.

Du justerar volymen genom att trycka på någon av volymknapparna.

Repetera låten genom att peka på

. Ikonen blir grön. Spela låten bara

en gång genom att peka på samma ikon. Ikonen blir vit.

background image

M u s i k s p e l a r e n

45

Om du vill spela upp låtarna i slumpvis ordning pekar du på

. Ikonen

blir grön. Om du vill spela upp låtarna i normal ordning pekar du på
samma ikon. Ikonen blir vit.

Om du vill ta bort en låt från minneskortet pekar du på

i

spelarfönstret, låten som du vill ta bort och

.

Stäng musikspelaren genom att peka på

.