500 Auto Navigation - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet
och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du
se till att garantin täcker eventuella skador.

Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan
innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts
för väta låter du den torka ordentligt.

Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens
rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.

Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta
livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller
smälta vissa plaster.

Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska
kretsarna.

Försök inte att öppna enheten.

Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt
kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra enheten.

Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Icke godkända ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan
eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon
enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade
serviceverkstad.

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering
innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och
ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin

livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta
inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika
okontrollerad sophantering och främja återvinning av material.. Mer information

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

52

om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala
myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos
närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om
hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på
www.nokia.com.